Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία293

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Square Enix [κοινή] Square Enix Co., Ltd [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα Enix Corporation [κοινή, ισχύει μέχρι 1 Απριλίου 2003] Eidansha Boshu Service Center [κοινή, ισχύει μέχρι Αυγούστου 1982]
Κατάσταση Ενεργή από 22 Σεπτεμβρίου 1975 [>43 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδες Επίσημη
Επίσημη

Company rating 69%

Average games rating over time
All-time 69%
3 most recent games 69%
10 most recent games 68%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
129 17%
103 13%
71 9%
67 9%
63 8%
56 7%
46 6%
34 4%
33 4%
27 4%
22 3%
20 3%
19 2%
14 2%
13 2%
8 1%
5 <1%
5 <1%
4 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
2 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In