Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Στρατηγική
Τακτική
Ιστορική περίοδος Contemporary history
Προοπτική Ισομετρική
Παρουσίαση 3D
Η ροή του χρόνου Turn-based
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In