Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Action
Shooter
Ψευδό-είδη Pirate/Privateer
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Science fiction
Type of events Fictitious events
Οχήματα Mecha
World Real world
Sign In