Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα M-Two [κοινή] M-Two, Inc. [εταιρική]
Κατάσταση Ενεργή από 2019 [>2 έτη]
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]

Company rating 72%

Average games rating over time
All-time 72%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
2 22%
2 22%
2 22%
1 11%
1 11%
1 11%
Sign In