Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία87

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονόματα Marvelous USA [κοινή] Marvelous USA, Inc. [εταιρική]
Προηγούμενα ονόματα XSEED JKS, Inc. [εταιρική, ισχύει μέχρι 7 Μαΐου 2013] XSEED Games [κοινή, ισχύει μέχρι 7 Μαΐου 2013]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ηνωμένες Πολιτείες [κεντρικά γραφεία]
Ιστοσελίδα Επίσημη

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
49 29%
27 16%
18 11%
17 10%
11 7%
9 5%
9 5%
8 5%
6 4%
4 2%
3 2%
3 2%
2 1%
1 <1%
1 <1%
Sign In