Είδη και περιγραφές

RPG
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Cyberpunk
Type of events Fictitious events
World Real world
Sign In