Προσωρινά χωρίς εξώφυλλο

Είδη και περιγραφές

Προσομοίωση
Ιστορική περίοδος Future
Προοπτική 1ου προσώπου
3ου προσώπου
Παρουσίαση 3D
Setting genre Space science fiction
Type of events Fictitious events
Οχήματα Διαστημόπλοιο
World Real world
Sign In