Παιχνίδα που σχετίζονται με την εταιρεία66

Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία

Τρέχουσα ονομασία Omega Force [κοινή]
Κατάσταση Ενεργή
Xώρα λειτουργίας Ιαπωνία [κεντρικά γραφεία]

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%

Games by Platforms

Number of games and platform breakdown
37 20%
29 16%
26 14%
22 12%
15 8%
13 7%
12 6%
8 4%
6 3%
5 3%
3 2%
2 1%
2 1%
2 1%
2 1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Sign In